Aktywacja płomieniowa

Najszerzej stosowań metod przygotowania przedmiotów z tworzyw sztucznych do druku bezpośredniego, klejenia czy lakierowania jest metoda utleniania za pomoc płomienia gazowego.

W wysokiej temperaturze płomienia gazowego cząstki tlenu rozpadaj si na wolne atomy tlenu, ponadto gazy spalinowe zawieraj aktywne molekuły węgla i azotu, swobodne elektrony, dodatnio naładowane jony. Powstała plazma gazowa posiada mniejszą gęstość i energię elektronów w porównaniu do wyładowania koronowego, lecz jej przeplyw masowy jest znacznie większy.

Oddziaływanie płomienia jest określone czterema parametrami, których właściwy dobór zapewni najlepszy rezultat aktywacji:

· skład mieszanki – stosunek ilości powietrza do ilości gazu

Aby płomień gazu posiadał właściwości utleniające, spalanie powinno odbywać się z nadmiarem powietrza (,,uboga” mieszanka). Nadmiar powietrza powinien wynosić 3-5%.

· moc cieplna palnika

Moc cieplna palnika jest ściśle związana z jego konstrukcją i składem mieszanki ­zbyt mała moc palnika może prowadzić do konieczności zbyt wolnego przemieszczania przedmiotu, co może powodować jego przegrzanie.

· odległość przygotowywanej powierzchni do czynnej części palnika

Strefa najsilniejszego oddziaływania zawiera się pomiędzy 10 a 12 mm od jasnoniebieskich wierzchołków płomienia. Zwiększenie tej odległości to wejście w strefę słabszego oddziaływania. Zetknięcie przygotowywanej powierzchni z jasnoniebieskimi wierzchołkami płomienia spowoduje pogorszenie efektu.

· czas oddziaływania

Czas oddziaływania powinien być możliwie krótki. Zbyt długi czas oddziaływania może prowadzić do uszkodzeń powierzchni przedmiotu. Powierzchnia błyszcząca może ulec zmatowieniu, a powierzchnia matowa ­ wybłyszczeniu.

Kliknij, aby powiększyć: